^^ยินดีต้อนรับสู่บล็อกกิ๊กนะค๊า ^^


รายงานวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง สื่อการสอน

เรียนเมื่อ 14 ก.พ. 53

เรียนเมื่อ 14 ก.พ. 53

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ต.จอมบึง อ.จอมบึง, Thailand
ทิพาพร ขันบุตรศรี ชื่อเล่น กิ๊ก การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา ป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอก ไอที รุ่น 2 ปัจจุบัน เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่น 12 และฝึกสอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ค๊า

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์
.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้
.........1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
.........2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้
.........3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา
........หน่วยที่ 1
........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

........หน่วยที่ 2
........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา


........หน่วยที่ 3
........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น


........หน่วยที่ 4
........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล


........หน่วยที่ 5
........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น